Dereck Chauvin qirraama war-hoore Georges Floyd

Derek Chauvin,
Derek Chauvin, Handout Hennepin County Jail/AFP/Archivos

O nangitiraama warngo George Floyd. Ñaawooɓe seediiɓe ɓen, bakii tuumanɗe tati ɗe polissajo on jokkiranoo ɗen. Ko ñannde 25/5ɓuru /2020, George Floyd maayi e juuɗe oo poliissiijo. Mbodooji (widiyooji) mum haylii e mejaaji renndo aduna on fow tini. Dereck Chauvin wonii poliisiijo arano fawaaɗo sifa oo bonanda war-hoore. Ñaawoore nden timmii caggal jonte tati, fawalla makko on habbaa.Jamtoore Ceerno  Modumba USA.