Warngooji hakkunde Israyelnaaɓe ePalestinnaaɓe haa hannde ana ɗii njoki.

natal yeru
natal yeru ahmad gharabli AFP

 Gilla altineere ƴaɓɓiinde nde, piyanɗe puɗɗi hakkunde Israyel e fedde Hamas to Palestin. Ɗum saabiki maayide yimɓe njoyon e banngal Israyel, e ko foti teemedere woɓɓe mbarmii.E banngal Gasa, Palestin, ñakata yimɓe cappanɗe nayon, waraaɓe, eɓeen, sukaaɓe sappo e ɗiɗon.Jamma hankin, ɗaaniiɓe keewaani Israyel, saabe, Hamas waal, ana faɗɗa bommbooje feewde e maɓɓe.Keɗoɗen seedewaaku Gabi BA, malinaajo, jooɗiiɗo Israyel. Omo faandu haala Abdullay DIKKO.