Njiilu Antoni Bilenken hooreejo diplomasi USA, to Israyel-Palestiin-Misra

ISRAYEL-PALESTIIN / USA-BLINKEN
ISRAYEL-PALESTIIN / USA-BLINKEN REUTERS - RONEN ZVULUN

Antoni BLINKEN ngardiiɗo diplomasi Amerik hollitii yiɗaa Hamas heɓa geɓal e dow ballal moƴƴitingol Gaza, kono himo yiɗi Amerik walla Palestiin. Ko e ñalawma ngadano e njiillu makko  e falnde ndee  jantoore Olel TALL

Jeeyngal

Talata hanki nder yeewtere hakkunde makko e jaaydeyankooɓe, Antony BILENKEN wi’i ma ɓe ɓamu peeje kamɓe e wallidiibe maɓɓe ngam Hamas waasa heɓude nganyaari e ballal ngal.

E konngol makko haa jooni wonde jaabawol Isarel muusan so tawii Hamas ɗoftaaki deeƴere  hare ndee. O holliti himmirgol nde jam e kisal ndañetee hakkunde ɗee leyɗe ɗiɗe.

Caggal nde o yiidi e Benyamiin Netanyahu, hooreejo jaagoorɗe Israyel, o jokkan njillu makko to Ramallah ngam  njoɗodaade e Mahmuud Abbas hooreejo  Palestin.

Siftinde tan Mahmuud Abbas jogaaki doole e dow Hamas.

To Ramallah, BILENKEN hollitii anniya makko ɗaɓɓande palestinnaaɓe 75 miliyonji 75 dolaar, ngam faabaade Gaza.

Siftinde fedde Hamas e Israyel ƴettii ahdi dartingol hare ñannde aljuma 21 lewru 5ɓuru nduu e dow ballal Misra (Ejipt), caagal balɗe cappo e go’o wolde. Ndee wolde wonii sabu maayde 253 palistinnaabe,  12 to banŋe Israyel