Faransi: Tonngooɗe noddirteeɗe e heñoral heɓii ellaaji

Hooreejo jaagorɓe Faransi
Hooreejo jaagorɓe Faransi AFP - ELIOT BLONDET

Yeesooɓe Faransi hollii maapunde maɓɓe sabu bonugol tonngooɗe  noddirteeɗe e heñaare. Ɗum ko e alarba kiikiɗe waɗi. Wonii sabu maayugol ko fannɗi woo yimɓe tato. O operateerjo telefon  wi’eteeɗo "Orange" torike yaafafuyee fii kaa ella . Jantoore Ummu BAH

Jeeyngal

No yaawi taho fii hollugol ittiri maayɓe sabu bonugol ɗee tonngooɗe noddirɗe e heñaare. Ko non holliri Emmaniyel Makron laamɗo Faransi e ndee alkamisaare. Bonugol ɗee tonngooɗe huutorteeɗe e heñaare waɗii haa ɓee faabotooɓe accaa humpondireede e nder Faransi.

Suudu ñaawirndu udditay tefoore sabu maayugol nanuɗo gooto, maruɗo duuɓi cappanɗe jeegoo e tati.

E bi’ol galluure Vannes,  suudu halfinaandu cellal no yelii yo tefoore uDdite sabu maayugol oo gorko. E biol maɓɓe ko oo bononda woni sabu maayde makko.

Ko sabu kaa ella, hooreejo jaagorɗo Faransi  Jean Kasteks wonndude e Jerald Darmanen jaagorɗo halfinaaɗo kisal leydi Faransi yahunooɓe Moritani artuno Faransi e heñaare. Ɓe goonginii maayugol nawnuɗo gooto marnooɗo nawuna jope jeyaaɗo Morbihan sabu anngal humpondirgol mo heña e faabotooɓe haanuɓe yahangol mo.