Juurngal aranal Biden ko Erop

Ko honɗum juurngal hooreejo Amerik aranal Orop battinta e naɗidal hakkunde maɓɓe e Eropnaaɓe, caggal nde ngal fenndii fewndo laamu Trump?

Uuruuro Bah, koolaaɗo kuuɓal dental Pottal Fii Ɓamtal Fuuta Jaloo Amerik
Uuruuro Bah, koolaaɗo kuuɓal dental Pottal Fii Ɓamtal Fuuta Jaloo Amerik © ourouro bah

Joe Biden fuɗɗike e alarba hanki juurngal (yiilu) makko aranal Orop. Gila o laatii hooreejo Amerik, heɓii lebbi jowi, ko e nga'al ɗoo o yalti yaasi leydi makko. Wonndude e ɓenngu makko, hooreejo Amerik tawete e tumnbondiral dental leyɗe no wi’ee G7. No jeyaa e toɓɓe jonnde nden alhaali ñawu koronawiriis e guleeki weeyo...Uruuro BAH, joɗiiɗo Washington tawaaɗo ka Pottal fii ɓamtal Fuuta Jaloo Amerik  no holla yi’annde mum e ngal jurngal aranal Joe Biden Orop