Baay Ag Bakabo tuumiraaɗo warugol jaayndeyankooɓe RFI ɗiɗo e hitaande 2013 heddike e fiyannde nde konu faransi waɗi

Baay ag Bakabo wonnoo tuumaaɗo arano tigitigiijo on e warugol ɓee jaandeyankooɓe RFI ɗiɗo.Claude Verlon et Ghislaine Dupont,  2013.
Baay ag Bakabo wonnoo tuumaaɗo arano tigitigiijo on e warugol ɓee jaandeyankooɓe RFI ɗiɗo.Claude Verlon et Ghislaine Dupont, 2013. AFP - SIA KAMBOU

Mali, Konunkooɓe Faransi, mbarii aset jawtuɗo oo, rewo (nano) to Mali, gooto e ardiiɓe fedde jihadiyankooɓe alqa'ida to Magreb-Islamik. Tuumiranooɗo wargol jaaydiyankooɓe RFI ɗiɗo, ɓen ko "Ghislaine Dupont  Claude Verlon" e hitaande 2013.

Jeeyngal

Ko ñannde 5 nduu lewru, konu Barkaan wari jihadiyankooɓe tato woɓɓe. No tawaa e maɓɓe Baay Ag Bakabo tuumiraaɗo ciwlagol e warugol Gislen Dipon e Kulood Werlon, jayndeyaankooɓe ɗiɗo yeyaaɓe RFI, ɗum ko ñannde ɗiɗi,  11ɓuru hitaande 2013.

Ko nden ñannde Barkhaan humpitii wonnde hawannde no hebleede liddu nukkuure ka ONI woni,  rewo Mali. 

Ko ɗon ɓe fampii tiindondiral hakkunde maɓɓe e ɓen kuliyankooɓe jogiiɓe kaɓirɗe e nder mum, ɓe wari kuliyankooɓe tato. Ko F. Parli jaagorɗo Faransi halfinaaɗo konu, woni ko holliti ɗum.

Ngol hollitol waɗii bimmbi ñannde hoorejo Faransi Emmaniyel Makron fiɓi walla felliti waɗugol mbayliingu luggungu e nguu konu Faransi wonungu haɓude jihaadiyankaaku gila hitaande 2014.