Bayden e Putiin: yiidii hannde Suwiis

Wladmiir Putiin et Joe Bayden hannde 16 6ɓuru 2021 to Jeneew.
Wladmiir Putiin et Joe Bayden hannde 16 6ɓuru 2021 to Jeneew. AP - Peter Klaunzer

Ko tiindondiral aranal ngal nii gila hooreejo Amerik, J.Bayden suɓaa laamɗo leydi. O fottii hannde e alarba 16  lewru 6ɓuru 2021, yerondiraaɗo makko on Wiladmiir Putiin. Ɗum waɗii e saa'i nde  lorral mawngal woni hakkunde leyɗe ɗen ɗiɗe.Ko ɗum ɓe haali e nder ndee jonnde? Ngal kawral no waawi moƴƴinde hakkunde USA e Rusiya?  Yalli no haanaa maapinde galdigal wonngal hakkunde maɓɓe e battane mum e nanondiral aduna on?Heɗoɗee jantoore Aysha Sow