Duuɓi teemedere

Ujune Siinuwaaɓe teddinii duuɓi teemedere fedde dawro Koministi

Ujune Siinuwaaɓe teddinii duuɓi 100 fedde dawro Koministi ka tannde Tiyenaa-men. Peken (Bejiin) 1 7ɓuru 2021.
Ujune Siinuwaaɓe teddinii duuɓi 100 fedde dawro Koministi ka tannde Tiyenaa-men. Peken (Bejiin) 1 7ɓuru 2021. AP - Ng Han Guan

E nder yewtere makko, Hooreejo leydi Sin Jin Ping mantii daarnde Siin, nde o wi’i yiltortaa caggal kadi.

Jeeyngal

 Ko ujune ujune tere fedde koministi mottondiri hannde e alkamisa 1 7ɓuru to tannde Tiyanan-men, fii mawnigol duuɓi teemedere fedde Koministi siiniwaare.

E nder yewtere makko, Hooreejo leydi Sin Jin Ping mantii daarnde Siin, nde o wi’i yiltortaa caggal kadi.

Jamaa arɓe tawtoraa ndee juldeere no kella e kadi no ƴeewa hella kammu nguu. Cappanɗe Elikopteerje no toowa jola winnda limoore 100, ngam anndintinde 100 duuɓi gila ndee fedde cincaa.

Raayaaji boɗeeji no wifa, awiyonje no altondira ngam hollugol mawngu ngal ñallal.

« Siin keso waawaa woodeede, si tawii wonndaa e fedde Koministi » Ko ɗum wonnoo yimude janngooɓe e duɓe mawɗe wonɗe e laamorgo leydi ndii.

Hikka deefiileeji konu waɗtitiraama goodal sukaaɓe. Laamu no faalaa hollugol cukaaku fedde nden.

100 loowanɗe kanonji fetti, droonji wiirayɗi accaa naaneede.

« Siin wonaa limogol aduna kiɗɗo tan moƴƴi, Siin no moƴƴi kadi fii sincugol walla daarnugol aduna keso. Ko Rinndiyankaaku e noone Siin tan waawi wallitaade ɓamtaare Siin ». Ɗii no jeyaa e konnguɗi ɗi hooreejo leydi haali e nder ngal dental.

Debbo Janngoowo no seeditoo: « miɗo wetori oo laamɗo amen, konngol makko ɓuttinii lam ɓernde, hannde ko ñalaande mawnde wonnande men”.

Ndee maanditaare waɗii e saa’i mo ndee fedde woni e mantor miliyonji ɗiɗi e feccere yimɓe heyɗe tawtuɓe nde e ndee hiitaande 2020, e bi’ol maɓɓe, ko ɓuri miliyonji 95 neɗɗo no jeyaa fedde Koministi. Hiɓe mantora kadi daarnde nde ɓe wi’i ɓe waɗii ngam haɓugol ñawu Kowid-19.