Fedde Talibaan ɓamtii galluure Kabuul, laamorde leydi ndii, alan keeŋen. Gilla ndeen, kulol e hakkillaaji immiiɗi ngoni e ley ngalluure nde. Leyɗe, ɗe yimɓe mum en ngoni toon, ana njokki e yaltinnde ɓe.

Natal yeru
Natal yeru via REUTERS - ETAT MAJOR DES ARMEES

Abdullay DIKKO. 

Jeeyngal

Be'ete altineere hannde, e no naawiri, leyɗe yeru Farans, Gran Bretaañ, Almaañ, Espaañ, Suwis, Poloñ, Irland, e leyɗe keewɗe goɗɗe, ana ngonndi e yaltinde ɓiɓɓe leyɗe mum en, e ɓiɓɓe Afganistaan duu, tawanooɓe ngollidiino e maɓɓe.

 

Konunkooɓe leydi Amerik e konunkooɓe leyɗe gollidiiɓe mum en, ana tabbintini ndeenaagu jipporde laanaaji diwooji Kabul, yalla yimɓe haanuɓe yaltineede, ana keɓa no njaltiri.

Won seede en wiiɓe, nji'ii yimɓe njoyon maayiɓe to jipporɗe laanaaji to. Jonnon, ko saabi maayide maɓɓe anndaaka tafon. Saabe hooreeɓe ɗoon ɓe keɓaa, sakko pammina.

E ley be'ete hannde noon, konunkooɓe Amerik ngaɗii piyanɗe feewde dow, yalla yimɓe heewɓe womɓe ɗoon ɓe, ana caakoo. Nde wonno, nokkuure jipporɗe laanaaji fuu, yo yimɓe.

Ɗum saabi wakkati waɗii e ñawlal nde, laanaaji ɗi ndokki diwde, saabe keewal ƴaɓɓiingal yimɓe.

E banngal Talibaan, gilla keeŋen, faa finti be'ete hannde, eɓe njokki haala haalaaji baaltinooji hakkille ɓiɓɓe leydi ndii. E wi'i maɓɓe, yamiroore hokkaama, pati mujaadiin en ɓe tooña fay go'oto

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa