Roketiije werlaama e nder Kabuul fii danndugol boowal laaɓe wiirooje Kabuul

Natal Satelit Ayropoor kabuul.
Natal Satelit Ayropoor kabuul. © AFP

Fiyannde waɗii e alat Kabuul. Ɗum wonii ko hulɓini ɓee ɓiɓɓe Afganistan. Ɓay waɗugol ndee fiyannde  ko e ɓaawo waɗugol fiyannde wonnde ka sera aeropoor wonu nde sabu maayugol yimɓe ɗuuɗuɓe ka laamorgo leydi.  Ummu BAH

Jeeyngal

Hito rookeetiije nanaama ka laamorgo Afganistan. Nden fiyannde ko otowal ronndinoogal ko fettata woni ko nde huulannoo. Ko laana weeyo  woni ko nde waɗiraa. E bi'ol halfinaaɓe kisal Amerikinaaɓe ko ndee fettannde waɗanaa, ko fii haɗugol fedde diiwal lislaamu waawugol waɗude fitina goɗɗo ka ayropoor Kabuul.

E bi’ol Bill Urban ƴettanoowo konngol koonunkooɓe Amerik wonntirɗo ka yaasi Afganistan fewndo ɗoo, ɓee koonunkooɓe Amerik waɗii fiyannde. Nden fiyande ko otowal woni ko hewti e Kabuul. Hiɓe sikki tun ɗun no waawi hewtande ɓee jihandiyankooɓe.

Ƴettanoowo konngol Talibanɓe goonginii waɗugol ndee fiyannde. Kamɓe ɓe hollii ko otowal woni ko jannfaa. Hari ngal ko to hedde ayropoor Kabul fokkitiri. Ɓe ɓeydii fiyannde wonnde kadi waɗaama. Nden ko suudu wonundu  ka sera  Ayropoor woni ko hewti.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa