Afganistan: saliiɓe laamu Taaliban'en wonɓe Panshir no dartaade

Feddeeɓe dartiiɓe laamu taaliba'en no reena daaka wonka Kotal-e Anjuman, diiwal Panshir, 23 8ɓuru  2021.
Feddeeɓe dartiiɓe laamu taaliba'en no reena daaka wonka Kotal-e Anjuman, diiwal Panshir, 23 8ɓuru 2021. © Ahmad Sahel Arman, AFP

E oo ɗoo saha to Panchir nder Afghanistan, woldeeji ina njokki hakkunde Taaliban'en e haɓeteeɓe wonɓe e nokku, saliiɓe fawegol junngo diiwal maɓɓe ngal. Taliban'en eriima yo kareeli ɗii dartine, jeewte mbaɗee, ɓe wi'i ko ɗum woni nafoore ɓiɓɓe leydi ndii.

Jeeyngal

Balɗe ɗiɗe caggal yaltugol Ameriknaaɓe yalti Afganistan, taliban'en eriima e alarbaare ndee haɓiyankooɓe wonɓe e diiwal Panshir, gootal e nokkuuje lumndiiɓe laamu maɓɓe, nde ɗaccata kareeli, ngam haɗde wolde jogorɗe heewde ƴiiƴam. Ɗuum ko caggal nde yimɓe ɗuuɗuɓe  mbaraa ton ɗee balɗe. E nder  konngol ngol ɓe caakiti, kamɓe taaliban'en e kontal maɓɓe twitter faade e ɓesngu pinoongu ton e nokkere Panshir ndee, Amir Khan Muttaki, gooto e mawɓe maɓɓe ina wi'ii wonde, kala fehre ɓe mbaɗii, kala jeewte e haala mbelka ɓe etiima ngam ardiiɓe Panshir ɓe ina njaɓa poolgu maɓɓe, kono ɓen njaɓaani. O ɓeydi wiide wonnde, ko yo besgu nguu haaldu e ardiiɓe mum, hare wona ko moƴƴani e hay gooto e maɓɓe. Siftinde non, Panshir ko nokku woɗɗitorde Kabuul laamoorgo ngoo kilooji 80 senngo rewo. Ardi ton ko bi’eteeɗo Ahmad Mass'uud, ɓiɗɗo e kommandan Ahmed Shah Mass'uud mo Alkayda warnoo e hitannde 2001. Ko ton e Panshir kadi moolii Amrullah Saleh, gonnooɗo cukko horeejo leydi ndii Ashraf Ghani. Hollitaama talaata hanki, ko jasaani 35 e taliban'en mbaraama, 65 e maɓɓe ngañaama.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa