Faransi: konngol hooreejo DGSE caggal nde feeñi maayde Abuu Waliid Al-Sahrawi

Yiilirde  Faransi toppitiinde kisal e kumpite yaasiije  4, 2015.  AFP
Yiilirde Faransi toppitiinde kisal e kumpite yaasiije 4, 2015. AFP AFP - MARTIN BUREAU

Maaynde makko nden, pellet ko kurfere timmunde addanaynde yiilooɓe EIGS caɗeele sabu ɓe taƴitaama e nder ɗii lebbi sakkitiiɗi ɗoo. Ɗum waɗii caggal kuule jokkondirɗe huulanɗe hooreeɓe EIGS, fuɗɗiiɗe gila Kawral Poo.Ɗum wonay sabu lancagol fedde nden. Saɗtanaynde lomtingol hooreeɓe maɓɓe. Caggal ɗiɗaɓo maɓɓe on, Abdel Hakiim Al-Sahrawi, maayɗo ka dabbonde 2021, tataɓo maɓɓe on Abdel Rahmaan Al-Sahrawi ko kanko wonnoo halfinaaɗo alhaali diina njuɓɓundi ndii, re'aaɗo e lewru 7ɓuru 2021.Ko poolgu e ko laatine jokkondirɗe liddu kuliyankaaku.  Toonin hooreeɓe ɓen, miɗo faalaa tentinde wonnde ko neeɓaali ko'o, men re'ii cappanɗe hooreeɓe EIGS ɓe wonaa malinaaɓe. Joggaade e kumpite henuɗe.Ko hooreeɓe konu maɓɓe, hakkilanteeɓe maɓɓe, addanayɓe ɓe kaɓirɗe, tawti jooni hooreeɓe taariika maɓɓe fow ittaa e dow boowal hare.