Faransi

Yimɓe 31 maayii hakkunde Faransi e Beretaaniya caggal yoolagol laana maɓɓe

Ɗanyankooɓe wonɓe e etaade lummbugol hakkunde faransi e Beretaaniya, 24 lewru 11ɓuru  2021.
Ɗanyankooɓe wonɓe e etaade lummbugol hakkunde faransi e Beretaaniya, 24 lewru 11ɓuru 2021. © GONZALO FUENTES/REUTERS

Faransi, yimɓe ɗanniiɓe 31 maayii hanki. Ko laana ndiyam maɓɓe kan yooli ka nder maayo Mansh. Ɗee maayeele addii sanaare mawnde e leyɗe Erop. Heɗoɗen jantoore Ibrahiima Timmbi BAH.

Jeeyngal

Faransi jaɓataa "La Manche " wona berɗe, ko ɗii woni konnguɗi arani Emaniyel Makron laamɗo Faransi, caggal maayde ɓee ɗanniiɓe.

Ko yimɓe timmuɓe 50 wonnoo e nder kaa laana ndiyam yooliika. Ko Faransi ka dilli  ngam yottoyagol Beretaaniya. Hari haa hannde sifa (hono/wano) oo musiiba ɗoo waɗaali e ndee nokkuure.

 Halfinaaɓe kisal maaje hollii wonnde ɗanniiɓe capanɗe faabaama hiwaama.

Ado ɗee bone, hari Paris e London haldiino fii ɓeydugol aynugol ɗii keeri maɓɓe ɗi ɗannotooɓe rewata e mum.  

Suudu ñaawirdu Denkerk udditii tefoore fii anndugol ko woni sabaabe ɗee bone. Yimɓe lummbinooɓe ɗanniiɓe nayo nanngaama.

Emmaniyel Makron fodii noday mbatu jaagorɓe leyɗe Erop, ɗe ɗanniiɓe faaletee yahude e mum fii ƴettugol pehe haɗooje sifa ɗee maayeele.

Limoore ɗanniiɓe rewooɓe "la Manche" ɓeydike moƴƴa e ɗii lebbi tati gaaninji ɗoo. Hakkunde lewru go'aɓuru e sappaɓuru e ndee hitaande hikka ko timmi ɗanniiɓe ujune 22 rewii ɗon ngam yottagol Beretaniya.   #la_manche

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa