Suudu ñaawirdu New York qirrike "Ghislaine Maxwell" bonnuɗo

Oo debbaajo noddirteeɗi "Ghislaine Maxwell" qirraama bonnuɗo ko faati doolugol curbaaɓe. Ko suudu ñaawirdu ndun New York hettani mo nden ñaawoore. Hino tawaa e tuume ɗen kadi wallitagol rewɓe fii yeeyitagol. Ɗum ko gila hitaande 1994 haa 2004. Maxwelle no jogii duuɓi 60, ko ka ñaawirdu Manhattan o ñaawaa. Tawi tuume joogo'o no fawaa e dow makko. No tawaa e majje addangol gorko makko on "effrey Epstein" maayuɗo ka nder kaso e hitaande 2019, curbaaɓe ɓe timminaali duuɓi 18. Hino habbii mo jokke ɗe duuɓi 10 e pawdi.

"Ghislaine Maxwell"  qirraama e dow  bonnandaa doolugol sukaaɓe rewɓe laabiiji ɗuuɗuɗi e wallugol yeeyitagol maɓɓe
"Ghislaine Maxwell" qirraama e dow bonnandaa doolugol sukaaɓe rewɓe laabiiji ɗuuɗuɗi e wallugol yeeyitagol maɓɓe © AP / Ted Shaffrey