Diplomasi

Yewtere talifon waɗii hakkunde Bayden hooreko Amerik e Putiin mo Ruusiya

Joe Baydin hooreejo Amerik e Wladmir Putiin ardiiɗo Riisi on fuɗii yewutugol. Ndee yewtere ɓee yeesooɓe ɗoo ɗiɗo ko ko yahdi e fii huuwondiral moƴƴungal hakkunde ɗee leyɗe ɗoo ɗiɗi. E kadi no caɗeele iwira Ukreeniya e  Ruusiya.Ummu BAH

Hooreejo Amerik Bayden e hooreejo Ruusiya Putiin noddindirii e talifon. [Natal yeru]
Hooreejo Amerik Bayden e hooreejo Ruusiya Putiin noddindirii e talifon. [Natal yeru] REUTERS - HANDOUT
Jeeyngal

Ko gila Wilmington Joe Bayiden noddi Wladmir Putiin. Noddindirgol ɓee ardiiɓe ɗoo ɗiɗo waɗii e nder silmaji cappanɗe jowi. Ko non anndiniri  gooto e ɓee ka suudu laamordu Amerik. E bi'ol ɓee ka senngo sariyaaji yella Joe Bayiden ko gollidal newiingal hakkkunde maɓɓe e Ruusiya woni ko o faandii.

E kadi addugol mo feere fii wota konunkooɓe ɓen yawtu keerol Ukreeniya ngol. Kono ado ndee yewtere maɓɓe waɗude hari Wladmir Putiin holliino himo jogii tama'u nde yewtere kelɗunde waɗa hakkunde maɓɓe. Fewundo nde ngal kaaldal maɓɓe waɗayiino Joe Bauden ɓannginno annde makko. Ɗum ko sabu daakagol ɓee konunkooɓe Ruusinaaɓe ka keerol hakkunde Ruusiya e Ukreeniya. O fennñini heblagol maɓɓe fii yottagol si tawii ɓe yanii Ukreeniya Ko non anndiri neɗɗo gooto gila ka suduu laamordu Amerik.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa