Faransikan degeli : Le talisman brisé

Épisode 16 : Ils vont tuer le professeur !

Audio 06:56

Kuwame ni Nathalie, u seginnen kɔ ka na Gorom-Gorom, u bɛ bɔ a kala ma ko binnkannikɛlaw ye weleli kɛ nɛgɛjurusira fɛ ni ka kunmabɔnafolo kani.Lɛrɛ 24 de dira « Gieta » ma yaasa a ka ero wari 100 000 fara ɲɔgɔn kan n’a b’a fɛ ka Karamɔgɔ Umaru ni kisi ! Nka waati kofɔlen ni su miniwi tɔ tora lɛrɛ 15 dɔrɔn ye ! Kuwame ni Nathalie b’u kɔsegin ka taa santiri la yaasa ka karamɔgɔ kalanbaganci in, n’o ye Abubakari ye, k’o ka kow sɛgɛsɛgɛ.