Faransikan degeli : Le talisman brisé

Nin ye barokan labɛnnen ye, n'a bɛ fɔa ma tubabukan na ko « filimu polisiyé », min bɛ lase arajo la tubabukan ani an ka todunkan na waala an fakan na. Filimu don, min barodenw tilalen don sigiyɔrɔma mugan ani duuru ye. A tilayɔrɔ kelen o kelen, n'o ye baroden sigiyɔrɔma kelen ye, o bɛ bɛn miniti wolonfila ma. A girinkajɔw n'a tibitabaw bɛɛ kɔfɛ, filimu in bè waleya kɔnɔnafiliko caman na, an bɛ se ka kɛ minnu seere ye ɲɔgɔn fɛ.

  1. 1
  2. 2