ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

តើនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះ នៅពេលដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ន?

សំឡេង ១៣:១១
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង)
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង) @Internet

ចាប់តាំងពី​ក្រោយ​ឆ្នាំ​១៩៩៣មក ពោល​តាំងពីកម្ពុជា​មានការ​បោះឆ្នោត​​បែប​​ប្រជាធិបតេយ្យ​ សេរី ពហុបក្សនោះ ប្រទេស​ដែល​ធ្លាប់​ឆ្លងកាត់​ភ្នក់​ភ្លើង​សង្គ្រាមជាច្រើន​ឆ្នាំមកនេះ មិនដែល​ប្រកាស​ដាក់​ប្រទេស​ជាតិ​នៅក្នុង​ភាពអាសន្នម្តងណាឡើយ។ ប៉ុន្តែ​នៅគ្រា​ដែល​កម្ពុជា​ក៏ដូចជាប្រទេស​លើពិភពលោក​កំពុង​កើត​រោគ​ឆ្លង​រាលដាល​យ៉ាងសាហាវពេល​នេះ ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​កំពុង​ពិចារណា​ដាក់​ប្រទេស​ឲ្យ​ស្ថិត​ក្នុង​ភាព​អាសន្ន បើការអំពាវនាវទប់ស្តាត់​ការ​ចម្លង​កូវីដ១៩​លែងមាន​ប្រសិទ្ធភាព។ ​តើនឹងមាន​ផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានអ្វី​ខ្លះ នៅពេល​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុងភាពអាសន្ន?