លោក អៀង សុធារ៉ា ពាណិជ្ជករដែលដឹកនាំក្រុមហ៊ុនតាមទ្រឹស្តីព្រះពុទ្ធ

សំឡេង ០៨:០៩
លោក អៀង សុធារ៉ា ពាណិជ្ជករដែលដឹកនាំក្រុមហ៊ុនតាមទ្រឹស្តីព្រះពុទ្ធ
លោក អៀង សុធារ៉ា ពាណិជ្ជករដែលដឹកនាំក្រុមហ៊ុនតាមទ្រឹស្តីព្រះពុទ្ធ © សហការី

អ្នកជំនួញជាច្រើនទំនងជាស្គាល់លោក អៀង សុធារ៉ា។ គាត់ជាពាណិជ្ជករម្នាក់ដែលបានដឹកនាំក្រុមហ៊ុន តាមទ្រឹស្តីព្រះពុទ្ធ ដូចជាប្រកាន់នូវគោលការណ៍សច្ចៈ ខន្តី កតញ្ញូ។ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទំាងអស់ត្រូវរៀននិងអនុវត្តគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធពេលធ្វើការ។ ធ្វើការតាមព្រះពុទ្ធ លោកអៀង សុធារ៉ា ថា រីកចម្រើនទំាងអស់គ្នា។