កម្ពុជាទទួលបានផលចំណេញអ្វីពីច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់?

សំឡេង ១០:១៦
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង)
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង) @Internet

សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សម្អាត​ប្រាក់ និង​ហិរញ្ញ​ប្បទាន​ភេរវកម្ម​ ឬ ការ​លាង​លុយ​កខ្វក់ ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ដោយ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី១៧ ខែឧសភា​។ សង្គម​ស៊ីវិល​មួយ​ចំនួន​ស្នើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ជជែក ឲ្យ​បាន​ទូលាយ​ជាង​នេះ មុន​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ​បញ្ជូន​ទៅ​រដ្ឋ​សភា​។ បើ​តាម​សង្គម​ស៊ីវិល​ដដែល​នៅ​ក្នុង​បរិបទ​ដែល​កម្ពុជា ជា​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍ វត្តមាន​ច្បាប់​នេះ គឺ​សំខាន់​។ ហេតុអ្វីទៅ?សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សម្អាត​ប្រាក់ និង​ហិរញ្ញ​ប្បទាន​ភេរវកម្ម​ ឬ ការ​លាង​លុយ​កខ្វក់ ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ដោយ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី១៧ ខែឧសភា​។ សង្គម​ស៊ីវិល​មួយ​ចំនួន​ស្នើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ជជែក ឲ្យ​បាន​ទូលាយ​ជាង​នេះ មុន​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ​បញ្ជូន​ទៅ​រដ្ឋ​សភា​។ បើ​តាម​សង្គម​ស៊ីវិល​ដដែល​នៅ​ក្នុង​បរិបទ​ដែល​កម្ពុជា ជា​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍ វត្តមាន​ច្បាប់​នេះ គឺ​សំខាន់​។ ហេតុអ្វីទៅ?