លោកឧកញ៉ា សុង សារ៉ន៖ យុវជនត្រូវតែហ៊ាននិងរៀនសូត្រពីគ្រប់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួន

សំឡេង ១១:៣៦
លោកឧកញ៉ា សុង សារ៉ន ប្រធានក្រុមហ៊ុន Amru Rice និងជាប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
លោកឧកញ៉ា សុង សារ៉ន ប្រធានក្រុមហ៊ុន Amru Rice និងជាប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា © សហការី

នៅក្នុងនាទីជីវិតជោគជ័យ របស់វិទ្យុបារំាងអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃនេះ អ៊ឹម ណាវិន សូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យបានស្គាល់ពីដំណើរជីវិត លោកឧកញ៉ា សុង សារ៉ន  ប្រធានក្រុមហ៊ុន Amru Rice និងជាប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា។