លោកឧកញ៉ា តែ តាំងប៉៖ បើក្រឲ្យចូលផ្សារ

សំឡេង ១១:៤៧
លោកឧកញ៉ា តែ តាំងប៉ ប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគម សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា
លោកឧកញ៉ា តែ តាំងប៉ ប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគម សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា © សហការី

នៅក្នុងនាទីជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុបារំាងអន្តរជាតិថ្ងៃនេះ អ៊ឹម ណាវិន សូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យបានស្គាល់ពីដំណើរជីវិតរបស់ លោកឧកញ៉ា តែ តាំងប៉ ប្រធាន​សម្ព័ន្ធសមាគម​ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា និងជាពាណិជ្ជករល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅកម្ពុជា។