តើកូវីដ១៩ ជាករណីប្រធានស័ក្តិ ដែលរារាំងដល់ការចរចាតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលវិស័យកាត់ដេរឬ?

សំឡេង ១១:៤៣
វិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រូបភាពតំណាង)
វិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រូបភាពតំណាង) @REUTERS

សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា (GMAC) បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថា ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ គួរត្រូវពន្យាពេល។ សេចក្តីថ្លែងការរបស់ GMAC បញ្ជាក់ទៀតថា ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងឆ្នាំ២០២០ គួរបន្តសុពលភាពអនុវត្តរហូតដល់វិស័យនេះ អាចត្រលប់ទៅរកសភាពដើមវិញ។ ក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់ GMAC ដូច្នេះ ត្រូវបានមេដឹកនាំសហជីពខ្លះគាំទ្រ និងមេដឹកនាំសហជីពខ្លះទៀតយល់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ភាគីថៅកែ។