បណ្ឌិត ហេង វ៉ាន់ដា៖ «បច្ចុប្បន្នការសិក្សាតាម Distance Learning និងE-Learning ជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុត»

សំឡេង ១២:១៥
(រូបថត ៖ គន្ធារ៉ា/RFI)

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅក្នុងពិធីប្រកាសអនុវត្តន៍កម្មវិធីផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ មានជីវភាពក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះ បានអំពាវនាវឲ្យធនាគារជាតិនិងធនាគារឯកជនធ្វើការរួមគ្នា រៀបចំឥណទានឡើងវិញសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន ដើម្បីគ្រឹះស្ថានមានលទ្ធភាពយកកំចីបន្ថែមមករៀបចំប្រព័ន្ធសិក្សាតាមអនឡាញ។ លោកបណ្ឌិត ហេង វ៉ាន់ដា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា ឲ្យដឹងថា គ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនមួយចំនួនធំ ត្រូវការដើមទុនបន្ថែមទៀត ដើម្បីបំពាក់​សម្ភារៈទំនើប ដូចជាការសិក្សានៅតាមបណ្តាប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួន។ សម្រាប់បរិបទកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ការសិក្សាតាម Distance Learning និងE-Learning ជាជម្រើសដ៏ល្អ។