លោក សេង ទៀក៖ «ច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តបទលើ្មសធនធានធម្មជាតិគួរធ្ងន់ជាងបច្ចុប្បន្នពី១០ទៅ២០ដង»

សំឡេង ១១:២៨
លោក សេង ទៀក នាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ WWF
លោក សេង ទៀក នាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ WWF © សហការី

អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិ (WWF) ឲ្យដឹងថា បទល្មើសលើធនធានធម្មជាតិ ការជួញដូរ និងការសម្លាប់សត្វព្រៃខុសច្បាប់ បានកក្រើកឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេល ដែលមានការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ១៩នេះ។  លោក សេង ទៀក នាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ WWF បានថ្លែងថា ការកើនឡើងនៃបទល្មើសបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនេះ គឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ដែលកំពុងរងនូវឥទ្ធិពលកូវីដ១៩។ តាមលោក សេង ទៀក ច្បាប់សម្រាប់ដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសធនធានធម្មជាតិ គួរតែបង្កើនឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរជាងសព្វថ្ងៃ ដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិខ្មែរ ដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយ។