កសិករខេត្តព្រះវិហារជាផ្នែកសំខាន់ធ្វើឲ្យអង្ករកម្ពុជាល្បីលើឆាកអន្តរជាតិ

សំឡេង ០៨:៣៣
កសិករខេត្តព្រះវិហារជាផ្នែកសំខាន់ធ្វើឲ្យអង្ករកម្ពុជាល្បីលើឆាកអន្តរជាតិ
កសិករខេត្តព្រះវិហារជាផ្នែកសំខាន់ធ្វើឲ្យអង្ករកម្ពុជាល្បីលើឆាកអន្តរជាតិ © សហការី

អង្ករ​ក្រអូប សរី​រាង្គ របស់​កម្ពុជា​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ល្បី​លើ​ទី​ផ្សារ​អន្តរ​ភាគ​ច្រើន​ដំាដុះ​នៅ​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​។ ប្រជា​កសិករ​នៅ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​បាន​គ្នា​ដំា​ស្រូវ​សរីរាង្គ​តំាង​ពី​ឆ្នាំ​២០១៣​មក​ម្លេះ​ ស្រូវ​សរី​រាង្គ ដែល​មាន​ទីផ្សារ​ល្អ​បាន​លើក​កម្ពស់​ជីវភាព​ប្រជា​កសិករ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​ពី​មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​មួយ​ឆ្នាំ​។ ជោគ​ជ័យ​របស់​កសិករ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​កសិករ​តំបន់​ផ្សេង​ទៀត​ធ្វើ​ការ​ដាំ​ដុះ​មិន​ប្រើ​ជីគីមី​ដែរ​។