ក្នុងពេលកូវីដ១៩ តើការយកចិត្តទុកដាក់លើជំងឺមិនឆ្លងមានសភាពបែបណា?

សំឡេង ១១:០៩
កូរ៉ូណាវីរុសដែលត្រូវបានឆ្លុះដោយមីក្រូទស្សន៍
កូរ៉ូណាវីរុសដែលត្រូវបានឆ្លុះដោយមីក្រូទស្សន៍ © Internet

ការ​ចាប់​អារម្មណ៍ ​និង​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩ ​ត្រូវ​បានគេ​មើល​ឃើញ​ថា​មាន​ខ្ពស់ជាង​ជំងឺ​មិនឆ្លង។ ​ជំងឺ​មិន​ឆ្លង ​ដែល​ជា​ឃាត​ករ​លាក់​មុខ។ ​សម្រាប់​កម្ពុជា​មាន​ជំងឺ​មិន​ឆ្លង​៤ប្រភេទ​ ​ដែល​មាន​កម្រិត​ខ្ពស់​គួរ​ឲ្យ​ព្រួយ​បារម្ភ​ជាង​គេ ​រួម​មាន​ជំងឺ​ទាក់​ទង​នឹង​សរសៃ​ឈាម ​និង​បេះដូង ​មហារីក ​ជំងឺ​ទាក់ទង​ផ្លូវ​ដង្ហើម ​និង​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម ​និង​ជំងឺ​មិន​ឆ្លង​ដទៃ​ទៀត។ ក្នុង​ពេល​កូវីដ​១៩ តើ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​ជំងឺ​មិនឆ្លង​មាន​សភាព​បែបណា?​ ហើយ​អ្នក​ជំងឺមិន​ឆ្លង​បាន​ជួប​ការ​លំបាក​អ្វីខ្លះ​?