បណ្ឌិត ហេង វ៉ាន់ដា៖ «រដ្ឋមន្រ្តីអប់រំនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការបង្រៀន និងរៀនតាមប្រព័ន្ធថ្មី Online Plus»

សំឡេង ០៩:៣៣
(រូបថត ៖ គន្ធារ៉ា/RFI)

ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា គ្រោងនឹងប្រកាសនៅសប្តាហ៍ក្រោយស្តីពីការបើកឲ្យមានដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញជាដំណាក់កាល នៅសប្តាហ៍ក្រោយ ដោយគ្រោងនឹងជ្រើសរើសសាលាឯកជនដែលមានស្តង់ដារអនាម័យកំរិតខ្ពស់ប្រមាណជា១០សាលាឲ្យចូលរៀនមុនគេ។ បន្ទាប់មកទើបដាក់ឲ្យដំណើរការសាលាដែលមានកំរិតស្តង់ដារអនាម័យមធ្យម និងកំរិតទាប។ លោកបណ្ឌិត ហេង វ៉ាន់ដា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា បានសម្តែងនូវការគាំទ្រនូវយន្តការរបស់ក្រសួងអប់រំ ដែលយន្តការនេះជួយឲ្យមានការស្វែងយល់ពីហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩បានត្រឹមត្រូវ។