លោកឧកញ៉ា សុង សារ៉ន៖ យុវជនត្រូវតែហ៊ាននិងរៀនសូត្រពីគ្រប់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួន

សំឡេង ១១:៣៦
លោកឧកញ៉ា សុង សារ៉ន  ប្រធានក្រុមហ៊ុន Amru Rice និងជាប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
លោកឧកញ៉ា សុង សារ៉ន ប្រធានក្រុមហ៊ុន Amru Rice និងជាប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា © សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគជ័យ ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ​អ៊ឹម ​ណាវិន ​សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​ លោក​ឧកញ៉ា​ សុង សារ៉ន  ​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​ Amru Rice ​និង​ជា​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា។