លោក សុខ សុផល៖ ការងារសំខាន់គឺទទួលខុសត្រូវហើយមិនពានសិទ្ធិបំពានអំណាច អ្នកដទៃ

សំឡេង ១១:១៩
លោក សុខ សុផល អនុប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ LOLC
លោក សុខ សុផល អនុប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ LOLC © សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគជ័យ​ របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែនាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​ លោក សុខ សុផល អនុប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ LOLC។