ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ការបើកសាលារៀនឡើងវិញក្នុងដំណាក់កាលទី២៖សាលាឯកជនមួយចំនួនពិចារណាតម្លើងថ្លៃ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ក្រសួងអប់រំ​បានចេញ​សេចក្តីណែនាំ​ ស្តី​ពី​ ការ​បើក​ដំណើរ​ការ​ឡើងវិញ​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​រដ្ឋ និងឯកជន​ក្នុង​ដំណាក់​កាលទី២​នៅពេល​ឆាប់ៗនេះ បន្ទាប់ពីការ​បើកសាលាឡើងវិញ​ដំណាក់​កាលទី១ ​ ​គឺដំណើរការទៅដោយ​សុវត្ថិភាព។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ធ្វើ​ការងារ​ខាង​សាលារៀន​ឯកជន​បារម្ភថា សាលាមួយចំនួន​នឹង​មិនអាចបើក​បានទៅតាម​លក្ខខណ្ឌតម្រូវការ​ស្តង់​ដា​សុវត្ថិភាពដែល​ក្រសួង​ដាក់ចេញនោះទេ។ ដូច្នេះសាលាឯកជនខ្លះកំពុងតែពិចារណា​តម្លើង​ថ្លៃសិក្សាពីសិស្ស។

ក្រសួងអប់រំដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនបន្ទាប់ពីមានករណីសិស្សវាយតប់គ្នាក្នុងសាលារៀន
ក្រសួងអប់រំដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនបន្ទាប់ពីមានករណីសិស្សវាយតប់គ្នាក្នុងសាលារៀន @Internet