បទយកការណ៍

បទយកការណ៍៖ការរៀនតាមអនឡាញមានឧបសគ្គច្រើនសម្រាប់អ្នកសិក្សាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រពិត

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

កូវីដ១៩​បានធ្វើ​ឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំ​នៅកម្ពុជា​ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀត នោះគឺការសិក្សាតាម​អនឡាញ ឬរៀន​ពីចំងាយ។ ការសិក្សាតាមអនឡាញនេះគឺជាលើកទី១​ហើយសម្រាប់​សិស្ស និងនិស្សិត​ខ្មែរ​ភាគច្រើន។ ដូច្នេះ ការសិក្សារបស់ពួកគេ គឺគ្រាន់តែ​បង្គ្រប់កិច្ច​ទៅ​តាម​កាល​វិភាគ​របស់​សាលាដែលបានកំណត់ ចំណែក​ការ​ទទួលបានចំណេះដឹង​ ចាប់បានតែប្រមាណ៥០%ប៉ុណ្ណោះ។

រូបភាពតំណាង
រូបភាពតំណាង © RFI