ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

តើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចងើបឡើងវិញល្អប្រសើរជាងការព្យាករណ៍ទុកដែរឫទេក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ?

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី​(ADB) និង​ធនាគារ​ពិភពលោក​(World Bank)សុទ្ធ​តែ​បាន​ដំឡើង​ការ​ព្យាករណ៍​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​របស់​ពួកគេ​។ ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី​(ADB)​បាន​ព្យា​ករ​ជា​ថ្មី​ថា​ កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នឹង​ធ្លាក់​ចុះ​ក្រោម​៤%​(-៤%)​ ដែល​លើក​មុន​ធនាគារ​នេះ​បាន​ព្យាករ​ថា​ នឹង​ធ្លាក់​ចុះ​ក្រោម​៥,៥%​(-៥.៥%)​។ ចំណែក ​ធនាគារ​ពិភពលោក​វិញ​បាន​វាយ​តម្លៃ​ជា​ថ្មី​ថា​ សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នឹង​ធ្លាក់​មក​ក្រោម​២%​(-២%)​ ដែល​ពេល​មុន​បាន​វាយ​តម្លៃថា​ នឹង​ធ្លាក់​ចុះ​ចន្លោះ​ក្រោម​១%(-១%)ទៅក្រោម២,៩%(-២,៩%)។ ស្តែង​ចេញ​តាម​ការ​ព្យាករណ៍​របស់​ធនាគារធំៗទាំងពីរនេះ តើសេដ្ឋកិចុ្ចកម្ពុជាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលល្អប្រសើរជាងការព្យាករណ៍ទុកទេមុនដាច់ឆ្នាំ២០២០នេះ?

កិច្ចប្រជុំធនាគារពិភពលោក World Bank
កិច្ចប្រជុំធនាគារពិភពលោក World Bank © សហការី