បទយកការណ៍

កូវីដ១៩៖គ្រូមួយចំនួនលើកឡើងថា កត្តាជីវភាព និងការបង្រៀនសិស្សតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ដូចគ្នា

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ថ្ងៃនេះ​គឺជា​ទិវា​គ្រូបង្រៀន​ពិភពលោក​។ នៅ​កម្ពុជា​ទិវា​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រារព្ធ​នៅ​ក្រោម​រូបភាព​ពីរ​ផ្សេងគ្នា​។ ក្រសួង​អប់រំ​ប្រារព្ធ​ទិវា​នេះ​ ដើម្បី​បញ្ជៀប​ការ​យល់​ដឹង​របស់​គ្រូ ​នៅក្នុង​ការ​បង្រៀន​តាម​បែប​ឌីជីថល​ តែ​សម្រាប់​សមាគម​គ្រូបង្រៀន​វិញ​ប្រារព្ធ​ទិវា​នេះ​បង្ហាញ​ពី​កម្រិត​ជីវភាព​របស់​គ្រូ​កាន់​តែ​លំបាក​នៅក្នុង​សម័​យ​កូវីដ​នេះ។​ ប៉ុន្តែ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​គ្រូ​មួយ​ចំនួន​បាន​លើកឡើង​ថា​ ទាំង​ជីវភាព​ និង​ការ​បង្រៀន​សិស្ស​តាម​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​សំខាន់​ដូច​គ្នា​អំឡុង​ពេល​កូវីដ​១៩​នេះ​។​

សមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យ នាំគ្នាជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៃទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោក
សមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យ នាំគ្នាជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៃទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោក © សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត