បទយកការណ៍

៖កូវីដ១៩មិនអាចរារាំងពលរដ្ឋក្នុងការទៅ​ចុះឈ្មោះ​និង​ពិនិត្យ​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​បាន​ឡើយ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

គណកម្មាធិការ​ជាតិរៀប​ចំការ​បោះឆ្នោត​ដែល​ហៅ​កាត់​ថា​គ.ជ.ប កំពុង​បើក​ដំណើរ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និង​ចុះ​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះឆ្នោត​ថ្មី ដែល​ចាប់​ផ្តើម​​ពីថ្ងៃទី១​តុលា​រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី១៩​តុលាឆ្នាំ​២០២០ ដោយ​ធ្វើ​ការទាំង​ថ្ងៃ​សៅរ៍​និង​អាទិត្យ។ លទ្ធផល​បណ្តោះ​អាសន្ន​ដែល​ប្រកាស​ដោយ​គ.ជ.ប បង្ហាញ​ថា ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃៗ​មាន​ពលរដ្ឋ​រាប់ម៉ឺននាក់ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅកាន់​ស្នាក់​ការ​ឃុំ​-សង្កាត់ ដើម្បី​ពិនិត្យ​បញ្ជីឈ្មោះ​និងចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោតថ្មី។

ពលរដ្ឋពិនិត្យមើលឈ្មោះបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ពលរដ្ឋពិនិត្យមើលឈ្មោះបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត © សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត