បទយកការណ៍

លោកប៉ា ចន្ទរឿន៖អាវុធកូនកសិករសម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវិតប្រសើរគឺការអប់រំ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

លោក​ ប៉ា ចន្ទរឿន ​ប្រធាន​វិទ្យាស្ថាន​ប្រជាធិបតេយ្យ​កម្ពុជា​ ជា​កូន​កសិករ​ឡើង​ត្នោត​ ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​ ដែល​បាន​ តស៊ូ​រៀន​រហូត​បាន​សញ្ញាបត្រ​បណ្ឌិត​ពី​ប្រទេស​អូស្រ្តាលី​។  ក្នុង​នាទីជីវិតជោគជ័យ​របស់​វិទ្យុ​យើង​ថ្ងៃ​នេះ​ អ៊ឹម ណាវិន​សូម​ណែនាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក​ប៉ា ចន្ទរឿន។

លោក ប៉ា ចន្ទរឿន ប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា
លោក ប៉ា ចន្ទរឿន ប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា © សហការី