បទយកការណ៍

កសិករប្រមូលផលស្រូវវស្សាតែបារម្ភគ្មានទឹកធ្វើស្រូវប្រាំង

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

កសិក​រកំពុង​ប្រមូល​ផល​ស្រូវ​វស្សា​ ដែល​មាន​ទិន្នផល​មិន​ដូចគ្នា​ទេ​។ តំបន់​ខ្លះ​បាន​ផល​ច្រើន​ តំបន់​ខ្លះ​បាន​ផលិត​តិច​ជាង​រាល់​ឆ្នាំ​។ ឆ្នាំ​នេះ​ការ​ធ្វើ​ស្រែ​ចម្ការ​ជួប​គ្រោះរាំង​ស្ងួត​ផង​ទឹក​ជំនន់​ផង​។ ចំណែក​ការ​ត្រៀម​ធ្វើ​ស្រែ​ប្រំាង​កសិករ​ថា​តំបន់​មួយ​ចំនួន​គ្មាន​ទឹក​ដាំ​ដុះ​ឡើយ​។ ពេល​ប្រមូល​ផល​ដោយ​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ ដូច​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ កសិករ​នឹក​ដល់​អតីតកាល​ ដែល​ធ្លាប់​ច្រូត​កាត់​ប្រវាស់​ដៃ​គ្នា​។

កសិករកំពុងប្រមូលផលស្រូវវស្សា
កសិករកំពុងប្រមូលផលស្រូវវស្សា © សហការី