ព្រះសង្ឃនៅ​តាមវត្ត​មួយចំនួន​កំពុង​ខ្សត់ខ្សោយ​ចង្ហាន់ ខណៈ​ដែល​ត្រូវដាក់​ជា​តំបន់​ក្រហម​

សំឡេង ០៧:៣៧
ពុទ្ធស័ទ​យក​បន្លែ ត្រី សាច់ ព្យូរ​ទៅ​តាម​របង​វត្ត ខណៈ​ព្រះ​សង្ឃ​ដែល​គង់​នៅ​តាម​វត្តមួយ​ចំនួន​ស្ថិត​ក្នុង​តំបន់​ក្រហម​នៃ​ការ​បិទខ្ទប់ ​កំពុង​ខ្សត់ខ្សោយ​ចង្ហាន់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​។
ពុទ្ធស័ទ​យក​បន្លែ ត្រី សាច់ ព្យូរ​ទៅ​តាម​របង​វត្ត ខណៈ​ព្រះ​សង្ឃ​ដែល​គង់​នៅ​តាម​វត្តមួយ​ចំនួន​ស្ថិត​ក្នុង​តំបន់​ក្រហម​នៃ​ការ​បិទខ្ទប់ ​កំពុង​ខ្សត់ខ្សោយ​ចង្ហាន់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​។ © សហការី

ព្រះសង្ឃ​ដែល​គង់​នៅ​តាម​វត្តមួយ​ចំនួន​ស្ថិត​ក្នុង​តំបន់​ក្រហម​នៃ​ការ​បិទខ្ទប់ កំពុង​ខ្សត់ខ្សោយ​ចង្ហាន់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ខណៈ​ពុទ្ធ​បរិស័ទ​មិន​អាច​យក​ចង្ហាន់​ទៅ​វត្តបាន​ទៀត​ឡើយ។ នៅ​គ្រាបិទ​ខ្ទប់​នេះ ព្រះសង្ឃ​នៅ​តំបន់​ក្រហម​គឺ​ឆាន់​តែ​ត្រីខ និង​មី ដែល​ជា​អំណោយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​។ ប៉ុន្តែ​នៅ​ក្នុង​បទយកា​ការណ៍​របស់ អ៊ឹង ប៊ុនថន នៅពេល​នេះ គឺ​ទីអារាម​មួយ​ចំនួន​តូច​ក៏​មាន​ដែរ បន្លែ ត្រី សាច់ ដែល​ពុទ្ធស័ទ យក​ទៅ​ព្យូរ​ទៅ​តាម​របង​វត្ត​។