ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃសិទ្ធិនារី៖គ្មានការជួបជុំមនុស្សតែមានការលើកប្រធានបទក្តៅមកពិភាក្សាតាមអនឡាញ

សំឡេង ១១:១៧
រូបភាពតំណាង
រូបភាពតំណាង © FB

ថ្ងៃ​សិទ្ធិនារី​អន្តរជាតិ​៨មីនា​ឆ្នាំ​នេះ នៅ​កម្ពុជា ​មិនមាន​ការ​ជួបជុំ​មនុស្ស​ដូចរៀងរាល់​ឆ្នាំ​ឡើយ តែ​ក្រុម​អ្នក​ធ្វើការងារ​សិទ្ធិមនុស្ស ​និង​សិទ្ធិស្ត្រី​ នៅតែ​អាច​លើក​យក ​បញ្ហា​ប្រឈម​ធំៗ​ទៅ​ជជែក​គ្នាតាម​រយៈ​អនឡាញ​ដើម្បី​រក​ដំណោះស្រាយ​។ បញ្ហាធំៗ​ដែលជា​ការ​កត់សំគាល់​របស់​​អង្គការ​មួយចំនួន​ គឺការ​ចាប់​ឃុំ​ខ្លួន​ស្ត្រី​ជា​ភរិយា​សកម្មជន​បក្សប្រឆាំង​ និង​ស្ត្រី​ជា​សកម្មជន​សង្គម ​ព្រមទាំង​ការ​ប្រឈម​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ស្ត្រី​រោង​ចក្រ​ ដោយ​តែ​កូវីដ១៩​ជាដើម។