កូវីដ១៩៖ តើគួរមាន​ដំណោះស្រាយ​ចំពោះ​មុខបែបណា ដល់​អ្នក​ធ្វើការ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​ដែលកំពុង​ជួបការលំបាក?

សំឡេង ១០:៣៦
ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ © RFI/Va Somnop

ក្នុងពេល​បិទខ្ទប់តំបន់ អ្នក​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅប្រព័ន្ធ​មួយ​ចំនួន បាន​លើក​ឡើង​ពី​ផលលំបាក​ដែល​ត្រូវ​បាត់​បង់​ការងារ គ្មាន​ប្រាក់​ចំណូល បើទោះបី​ជា​មាន​ការ​អំពាវនាវ​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ដល់ អាជ្ញាធរ​មូល​ដ្ឋាន សហគ្រិន រោងចក្រ​សហ​គ្រាស ម្ចាស់​ផ្ទះជួល ឲ្យ​មាន​ការ​យោគយល់​និង​ជួយ​សម្រួល​ការ​លំបាក​ដល់​អ្នក​ធ្វើការងារ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​ក៏​ដោយ។ តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ដំណោះ​ស្រាយ​ចំពោះ​មុខ​សម្រាប់​បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​ធ្វើ​ការ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​ក្នុង​ស្ថានភាព​នេះ​?