ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

កញ្ញាជា មុយគីម៖ការស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហ៍ទី៤ ប្រៀបដូចជាស្វែងយល់ពីរបៀបរស់នៅបែបទំនើប

សំឡេង ១១:៣១
កញ្ញា ជា មុយគីម សហអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ«ស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហ៍ទី៤»
កញ្ញា ជា មុយគីម សហអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ«ស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហ៍ទី៤» © សហការី

នៅព្រឹកថ្ងៃ​អង្គារនេះ ​មជ្ឈមណ្ឌល​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​បានដាក់​សម្ពោធ​ជាផ្លូវការ​នូវសៀវភៅ​«ស្វែងយល់​ពីបដិ​វត្តន៍​ឧស្សាហ៍​ទី៤»​។ ​កញ្ញា ​ជា មុយគីម​ សហអ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​នេះ ​បានលើកឡើងថា​ សៀវភៅ«ស្វែងយល់ពី​បដិវត្តន៍​ឧស្សាហ៍​ទី៤»នេះ​ គឺមានសារៈ​សំខាន់​ណាស់សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលចង់យល់​ដឹង ​និងស្វែងយល់​ពីភាព​ជឿនលឿន​នៃបច្ចេកវិទ្យា។​ បើតាម​អ្នកនិពន្ធ​ស្រីរូបនេះ ​ការស្វែងយល់​ពីបដិវត្តន៍​ឧស្សាហ៍ទី៤នេះ​ គឺប្រៀបបី​ដូចជា​ស្វែងយល់​ពីរបៀបរស់នៅ​បែបទំនើប​នាពេលអនាគត​អ៊ីចឹងដែ​រ។