សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

កម្មវិធីនេះ គឺជាការលើកយកព័ត៌មានផ្សេងៗ ស្តីពីការជួញដូរលើគ្រប់វិស័យ សកម្មភាពធ្វើជំនួញប្រចាំថ្ងៃ ការវិនិយោគ ធនាគារ និងស្ថានភាពនៃការវិវត្តន៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា អំឡុងពេលបច្ចុប្បន្ន និងទៅអនាគត មកចុះផ្សាយ។ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ ត្រូវចាក់ផ្សាយចំនួន៤ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍ គឺចាប់ពីថ្ងៃអង្គារ ដល់ថ្ងៃសុក្រ។