សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៧:៥០
រូបភាពតំណាង
រូបភាពតំណាង © សហការី
ដោយ៖ ហេង សុខនី
១០ នាទី

នៅ​ក្នុង​នាទីព័ត៌មាន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជានៅ​ថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ជាការរៀបចំជូនដោយ​ ហេង សុខនី។  ហេង សុខនី ​នឹង​ជំរាប​ជូន​លោក​អ្នក​នាង​នូវ​ព័ត៌មាន​សេដ្ឋកិច្ច​សំខាន់ៗ​ប្រចាំថ្ងៃនេះ។