សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័តមានសេដ្ឋកិច្ច ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៧:៣០
ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី EAEU
ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី EAEU © សហការី

មាតិកាព័ត៌មាន៖១. ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖ ការនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនឹងកើនឡើងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីEAEU។ ២. ការបង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យជាកាតព្វកិច្ច គឺមិនប៉ះពាល់ការលក់និងទិញអចលនវត្ថុឡើយ។ ៣. Velocity៖ វិនិយោគជាង១ម៉ឺនដុល្លារលើ Digital Education នៅកម្ពុជា។ ៤.​ក្រសួងបរិស្ថានត្រៀមនាំយកក្រវាញទៅកាន់ទីផ្សារនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។