សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័តមានសេដ្ឋកិច្ច ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៧:១៤
សកម្មភាពនៃការធ្វើការរបស់កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរ (រូបតំណាង)
សកម្មភាពនៃការធ្វើការរបស់កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរ (រូបតំណាង) © Internet

មាតិកាព័ត៌មាន៖១. អ្នកសេដ្ឋកិច្ច​៖ វិស័យ​កាត់ដេរ​អាចនឹងមាន​ឱកាស​នាំចេញ​ច្រើនជាងមុន​ក្រោយវិបត្តិ​កូវីដ១៩។ ២. វ៉ាក់សាំង​កូវីដ១៩ ​ជាសញ្ញាណ​ល្អក្នុងការ​វិនិយោគ ​ក្រោយកម្ពុជា​សម្រេចបាន​ការចាក់ជាង​៦០%​ ។ ៣. ផ្សារមូលប័ត្រ​កម្ពុជា​គ្រោងចុះ​បញ្ជីឱ្យ​សហគា្រស​ធុនតូច​ និងមធ្យម​បន្ថែមទៀត​ ឆាប់ៗនេះ។ ៤. ​៦ខែឆ្នាំ២០២១​ការនាំចេញ​កសិផលកើនឡើង​ជាង៦១៧លាន​ដុល្លារ ​បើធៀបនឹងឆ្នាំ​២០២០​។