សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័តមានសេដ្ឋកិច្ច ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៨:១៩
ក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅវៀតណាម
ក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅវៀតណាម © Internet

មាតិកាព័ត៌មាន៖១. ការរីករាលដាល​កូវីដ១៩​នៅវៀតណាម​ ធ្វើឱ្យ​តម្លៃ​ស្រូវនៅកម្ពុជា​ធ្លាក់ចុះ​ ។ ២. CDC៖​ កម្ពុជា​ទទួល​បានគម្រោង​វិនិយោគថ្មី​ចំនួន៤​បន្ថែមទៀត​នៅក្នុងខែ​កក្កដានេះ​។ ៣. ធនាគារ​អេស៊ីលីដា​អះអាង​មានប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាពខ្ពស់​ ការពារ​ការលួចក្នុង​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា។​