សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័ត៍មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៨:១៥
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា © សហការី

មាតិកាព័ត៌មាន៖១. អ្នកជំនាញកសិកម្ម៖ កម្ពុជាគួរសិក្សាលទ្ធភាពពង្រឹងនូវគុណភាព និងសមត្ថភាពលើវិស័យកសិកម្មបន្ថែម ខណៈចិនសន្យាបើកចំហរទីផ្សារការនាំចូល។ ២. ស្ថានភាពទីផ្សារចិញ្ចឹមក្រពើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ចុះខ្លាំង ស្របពេលតម្លៃលក់ស្ថិតក្រោមហួសទីផ្សារ។ ៣. អ្នកជំនាញ៖ វិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រឹមឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២១នេះ មិនទាន់មានសន្ទុះខ្លាំងនៅឡើយនោះទេ។ ៤. គិតត្រឹមរយៈ៧ខែ កម្ពុជាទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួនជាង៥ម៉ឺននាក់ ធ្លាក់ចុះ៩២.៥%។