តុមូល RFI

តុមូល RFI គឺជា​វេទិកា​ពិភាក្សា​ជាមួយ​អ្នក​ជំនាញ​អំពី​ប្រធាន​បទ​និង​ព្រឹត្តិការណ៍​សំខាន់​ៗ​នៅ​កម្ពុជា ផ្សាយ​ផ្ទាល់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​សុក្រ ចាប់​ពីម៉ោង​៦​និង​១៥​នាទី​ល្ងាច ដល់​ម៉ោង​៧​យប់​។