ទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរ

គឺជាសំយោគនៃ​ព័ត៌មាន​និង​មតិផ្សេងៗ​របស់​កាសែត​ទាំងឡាយ ដែល​ចេញ​ផ្សាយ នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។ កម្មវិធី​​នេះ​រៀបចំ​ដោយ​អ្នកសារព័ត៌មាន​របស់​យើង នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ហើយ​ នឹង​ត្រូវ​ចាក់ផ្សាយ នៅ​រៀងរាល់​ថ្ងៃ ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រ។

គឺជាសំយោគនៃ​ព័ត៌មាន​និង​មតិផ្សេងៗ​របស់​កាសែត​ទាំងឡាយ ដែល​ចេញ​ផ្សាយ នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។ កម្មវិធី​​នេះ​រៀបចំ​ដោយ​អ្នកសារព័ត៌មាន​របស់​យើង នៅ ​ប្រទេស​កម្ពុជា ហើយ​ នឹង​ត្រូវ​ចាក់ផ្សាយ នៅ​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រ។