បទយកការណ៍

ខ្មែរក្រោម៖ “នៅវៀតណាម​គេចោទ​ថា​ជា​ខ្មែរ​ មក​នៅ​ខ្មែរ​គេ​ចោទ​ថា​ជា​វៀតណាម”

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ពលរដ្ឋខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដែល​មក​រស់​នៅ​កម្ពុជា​បាន​លើក​ឡើង​ពី​ការ​លំបាក​មួយ​ចំនួន ដែល​ពួក​គាត់​តែង​ជួប​ ប្រទះ​ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ក្នុង​នោះ​ការ​រើសអើង​ក៏​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ការ​លំបាក​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​ផង​ដែរ​។

លោក លី សប្បាយ និងលោក លាង​ សាន ជាខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម
លោក លី សប្បាយ និងលោក លាង​ សាន ជាខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត